Digitalizacija se ne zgodi sama od sebe

Ko gre za digitalizacijo, je najbolj zahtevna naloga sprememba organizacijske kulture in naših navad. O tem smo se prepričali tudi v Mikrocopu, ko smo se digitalizirali sami.

Digitalizacija se ne zgodi sama od sebe

© Performance Management Company, 2014

Uvedba nove informacijske rešitve in digitalizacija poslovnih procesov je velik izziv, še večji pa je spremeniti navade ljudi, jih izobraziti, motivirati za spremembo in dvigniti njihove digitalne kompetence na višjo raven.

Velika ovira pri tem so nejasna pričakovanja, katere spremembe bo digitalizacija prinesla in kakšne koristi bomo od nje imeli. Zato je zelo pomembno oblikovanje jasne strategije digitalizacije poslovanja in opredelitev ciljev, ki jih želimo doseči.

Prioritete sprememb

 • Kakovost, odzivnost
 • Transparentnost
 • Učinkovitost
 • Skladnost, varnost

Informatizacija poslovnih procesov

Poslovanje smo v Mikrocopu začeli na papirju in mikrofilmih ter z različnimi sistemi, v katerih smo shranjevali dokumente in podatke. Prva večja sprememba se je zgodila z informatizacijo poslovnih procesov in uporabo sistema za upravljanje poslovnih procesov, ko smo znotraj podjetja prenehali ustvarjati dokumente v papirju. Nekatere izmed poslovnih procesov smo speljali popolnoma brezpapirno, njihove rezultate pa digitalno shranili.

Digitalizacije procesov smo se lotili premišljeno in postopoma, z jasno opredeljenim namenom in cilji. Poleg povečanja učinkovitosti poslovanja želimo doseči pregled nad stanjem posameznih procesov v vsakem trenutku in posledično utemeljiti sprejemanje poslovnih odločitev s podatki v realnem času.

– Simona Kogovšek, direktorica Mikrocopa

Elektronske dokumente smo shranjevali v različne sisteme, skupne mape, osebne računalnike in na diske, delili pa smo si jih preko e-pošte ali skupnih map. Pri takem načinu upravljanja dokumentov so se sčasoma pojavile številne težave, na primer izločanje dokumentov po preteku rokov hrambe, dostopnost dokumentov in pravice do vpogleda v posamezne dokumente.

Poleg tega je bilo izjemno težko obvladovati varnost osebnih podatkov, predvsem pri deljenju dokumentov z osebnimi podatki preko e-pošte in pri brisanju osebnih podatkov, za katere nismo imeli več podlage za hrambo, iz posameznih poštnih nabiralnikov zaposlenih.

Digitalizacija na več ravneh poslovanja

Proces digitalizacije je potekal na več ravneh. Najprej smo zajezili generiranje papirja znotraj podjetja. Papir smo ustavili že na vhodu v podjetje. Začeli smo s prejetimi računi, ki predstavljajo glavnino prejete pošte. Sledila je ureditev elektronske hrambe dokumentov, tako tistih v papirni obliki kot tudi tistih, ki so izvirno nastali v elektronski obliki, ter povezava z drugimi informacijskimi sistemi.

 • Vse storitve in rešitve, ki jih ponujamo, vedno naprej vpeljemo sami.

Proces digitalizacije je potekal na več ravneh. Najprej smo zajezili generiranje papirja znotraj podjetja. Papir smo ustavili že na vhodu v podjetje. Začeli smo s prejetimi računi, ki predstavljajo glavnino prejete pošte. Sledila je ureditev elektronske hrambe dokumentov, tako tistih v papirni obliki kot tudi tistih, ki so izvirno nastali v elektronski obliki, ter povezava z drugimi informacijskimi sistemi.

Sproti smo urejali zatečeno stanje papirnih dokumentov, na mikrofilmih in tudi zgoščenkah, ki smo jih hranili v fizičnem arhivu, v pisarnah in predalih. Te smo digitalizirali ali pustili v obstoječi obliki do izteka roka hrambe.

Recept za uspešno digitalizacijo je na videz preprost: čim prej zajeti vhodne dokumente in podatke, informacijsko podpreti poslovne procese in jih povezati z drugimi informacijskimi sistemi, ob tem pa aktivno spodbujati in motivirati zaposlene, da prilagodijo svoje vedenje.

– Simona Kogovšek, direktorica Mikrocopa

Še vedno stremimo k optimizaciji hrambe dokumentov in podatkov v različnih sistemih glede na njihov namen uporabe, naj bo to dokumentni sistem ali pa namensko orodje za vodenje projektov. Spremljamo potrebe posameznih poslovnih področij in iščemo najprimernejša orodja za njihovo delo. Kot dokumentni sistem, sistem za upravljanje poslovnih procesov in sistem za elektronsko skladno hrambo informacij pa uporabljamo zmogljivosti lastne platforme InDoc EDGE za upravljanje informacij.

Informacije so dostopne na klik

Vsak projekt digitalizacije poslovanja je kompleksen. Osnova mora biti jasna strategija digitalizacije poslovanja z opredeljenimi cilji in določenim obsegom projekta. Zato je pomembno dobro poznati obstoječe stanje, pri načrtovanju in izvedbi pa upoštevati zahteve posameznih poslovnih področij in zakonodaje. Digitalizacija gotovo prinaša spremembe na različnih ravneh poslovanja, a obenem tudi priložnosti za njegovo optimizacijo in ureditev.

 • Najbolj zahtevna naloga je gotovo sprememba kulture in naših navad.

Težko je oceniti prihranek časa. Z gotovostjo pa lahko trdimo, da smo si precej olajšali delo pri upravljanju z dokumenti, ki so bili nekoč v papirni obliki. Poleg tega lahko zdaj veliko lažje in hitreje pripravimo posamezne podatke, saj so informacije dostopne na klik. S tem se popolnoma izognemo porabi časa, ki smo ga včasih namenili za iskanje posameznega dokumenta po fasciklih.

V ključnih poslovnih procesih, ki so ustvarjali največ papirja, smo popolnoma ukinili papir. Kot primer lahko navedem računovodstvo, kjer zdaj poslujemo povsem brez papirja, podatkov ne shranjujemo več na papirju, pa tudi omar ne potrebujemo več za shranjevanje fasciklov.

– Simona Kogovšek, direktorica Mikrocopa

Premišljena strategija in jasni cilji

Vsaka vpeljava sprememb prinaša tveganja za napake, tudi sami smo jih na poti lastne digitalne preobrazbe naredili nekaj.

Glavna ovira pri izvajanju digitalizacije lastnega poslovanja v Mikrocopu je bila obremenjenost projektne ekipe z rednimi delovnimi obveznostmi. Kmalu smo ugotovili, da moramo za uspešno interno digitalno preobrazbo omogočiti ekipi, da ji lahko posveti zadosti časa in pozornosti. Pri tem je bilo zelo pomembno, da ekipa verjame v koristi, ki jih bo digitalizacija prinesla tako njim osebno kot našim sodelavcem in podjetju.

Druga napaka, ki smo jo naredili, je bila določitev strukture dokumentov. Zastavili smo jo namreč na način, ki je odražal takratno organizacijsko strukturo podjetja.

 • Projekti digitalizacije poslovanja zahtevajo premišljeno strategijo in jasno zastavljene cilje, saj so običajno kompleksni in potrebujejo vpletenost vseh zaposlenih.

Pri reorganizaciji, ko sta se združili dve področji, je takoj nastala težava. Ugotovili smo, da je dokumente bolj smiselno strukturirati po poslovnih funkcijah, ki se odražajo tudi v vseh klasifikacijskih načrtih in poglavjih ISO standardov, ne pa glede na trenutno organiziranost posameznih področij v podjetju. Struktura mora biti opredeljena na način, da se lahko na posameznih mapah ustrezno določajo pravice.

Naivno pričakovanje, da se bomo po opredelitvi strategije in sprejetju poslovnih odločitev digitalizirali sami od sebe, je bilo napaka. Hitro se je izkazalo, da tega ob svojih siceršnjih rednih in projektnih obveznostih ne bomo dosegli, zato smo digitalizaciji lastnega poslovanja namenili posebno ekipo in določili osebo, odgovorno za digitalizacijo.

– Simona Kogovšek, direktorica Mikrocopa

Smernice za digitalizacijo poslovanja

 • Oblikujmo kompetentno ekipo
  Digitalizaciji moramo nameniti strokovno in kompetentno ekipo s poslovnimi, pravnimi in tehničnimi znanji, ki bo 100-odstotno posvečena projektu.
 • Spodbujajmo, motivirajmo in izobražujmo
  Zaposlenim prikažimo koristi in prednosti drugačnega načina dela in uporabe novih rešitev, da se tudi sami seznanijo s koristmi, ki jih spremembe prinašajo. Navdušimo jih, da postanejo ambasadorji digitalizacije.
 • Delajmo po sklopih
  Digitalizacijo izvajajmo po posameznih sklopih, ki jih lahko obvladujemo. Začnimo s preprostimi poslovnimi procesi, ki vsem kradejo čas, potem pa le pogumno pristopimo k optimizaciji in digitalizaciji ključnih poslovnih procesov v podjetju.
 • Upravljajmo prioritete
  Posebno pozornost namenimo aktivnostim, pri katerih se običajno zatakne, in primerno upravljajmo prioritete izvedbe.
 • Živimo s spremembami
  Po zaključenem projektu redno spremljajmo delovanje in spremenljive poslovne potrebe, sproti urejajmo strukturo dokumentov in pomagajmo uporabnikom.

 

Vas zanima več? Stopite v stik z nami!Alenka Fic Mikolič

Alenka Fic Mikolič v Mikrocopu skrbi za skladnost poslovanja, upravljanje ljudi ter povezuje računovodstvo, finance in kontroling z ostalimi ključnimi področji v podjetju za doseganje skupnih ciljev. Odgovorna je za digitalizacijo poslovanja Mikrocopa, od uvajanja novih tehnologij do spreminjanja kulture poslovanja ob hkratnem zagotavljanju skladnosti.

PREBERITE TUDI