Videonadzor

Namen tega spletnega mesta je predstaviti splošne informacije videonadzoru.

VIDEONADZOR

IZVAJALEC VIDEONADZORA IN UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV:

Mikrocop, d.o.o.
Ulica Ambrožiča Novljana 7
1000 Ljubljana
e-pošta pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov: dpo@mikrocop.com

NAMEN IZVAJANJA

Videonadzor izvajamo z namenom varovanja ljudi, premoženja in informacij ter zaradi zagotavljanja nadzora vstopa in izstopa.

INFORMACIJE V ZVEZI Z IZVAJANJEM VIDEONADZORA
 • v zvezi z videoposnetki ne prihaja do nadaljnjih obdelav oz. ni posebnih vplivov obdelave,
 • videoposnetkov se ne prenaša v tretje države,
 • v okviru videonadzora upravljavec ne snema zvoka,
 • dostop do žive slike imajo pooblaščene osebe upravljavca,
 • videoposnetki se hranijo največ 60 dni,
 • pravna podlaga za izvajanje videonadzora, vključno s spremljanjem žive slike, je zakoniti interes upravljavca zaradi zagotovitve varnosti ljudi in premoženja.
PRAVICE POSAMEZNIKOV V ZVEZI Z OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Posamezniki imajo v zvezi z osebnimi podatki vrsto pravic. Upravljavec pred izvrševanje pravice preveri identiteto posameznika, ki sprašuje po svojih pravicah. Posameznik svojo zahtevo po seznanitvi odda na dpo@mikrocop.com ali na naslov upravljavca.

Upravičeno in vsebinsko ustrezno zahtevo upravljavec izpolni v roku 1 meseca, v primeru kompleksnosti zahtev oziroma večjega števila zahtev, se lahko rok izpolnitve podaljša še za 2 meseca. Upravljavec o podaljšanju roka in razlogih zanj obvesti posameznika.

1) Pravica dostopa do podatkov: Posameznika na njegovo zahtevo seznanimo, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki in kadar to drži, posredujemo naslednje informacije:

 • vrste osebnih podatkov,
 • kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki,
 • roki hrambe,
 • na podlagi zahteve upravljavec izdela kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo in jih posreduje posamezniku.

2) Pravica do izbrisa podatkov (t. i. pravica do pozabe): Posameznik lahko zahteva, da se njegovi osebni podatki izbrišejo v naslednjih primerih:

 • osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,
 • posameznik obdelavi osebnih podatkov ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi,
 • osebni podatki so bili obdelani nezakonito,
 • osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravom.

3) Pravica do omejitve obdelave: Posameznik lahko zahteva, da se obdelava podatkov, ki se nanašajo nanj omeji, kadar:

 • je obdelava nezakonita, pa potrošnik ne želi, da podatke izbrišemo,
 • upravljavec podatkov ne potrebuje več za namene obdelav, vendar jih potrebuje posameznik za uveljavljanje, izvajanje ali nasprotovanje pravnim zahtevkom,
 • je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo.

4) Pravica do prenosljivosti podatkov: Posameznik lahko zahteva izpis podatkov. Izpis podatkov bo pripravljen v strojno berljivem formatu in ga bo posameznih lahko prevzel na sedežu podjetja Mikrocop d.o.o.

5) Pravica do ugovora: Posameznik lahko ugovarja obdelavi osebnih podatkov s strani upravljavca v okviru izvajanja videonadzora na podlagi zakonitega interesa.

PRAVICA DO VLOŽITVE PRITOŽBE V ZVEZI Z OBDELOVANJEM OSEBNIH PODATKOV

Posameznik lahko morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pošlje na elektronski naslov dpo@mikrocop.com ali po pošti na naslov: Mikrocop, d. o. o., Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana.

Prav tako ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši veljavno zakonodajo.

Kontakt:
Republika Slovenija Informacijski pooblaščenec
Dunajska cesta 22
1000 Ljubljana
Telefon: 01 230 97 30
E-pošta: gp.ip@ip-rs.si
DPO za Urad IP: dpo@ip-rs.si