Slovenija-transplant

Študija primera // Z enim klikom danes lahko nekoč rešimo življenje

Zakaj ne bi poenostavili postopka za oddajo soglasja za darovanje organov, če nam tehnologija to omogoča, darovalci pa ravno neprijazen postopek označujejo kot največjo oviro za oddajo privolitve? Število darovalcev se je takoj povečalo za četrtino, postopek privolitve pa ostaja varen in skladen.

Velikost Majhna

Dejavnost Zdravstvo

Slovenija - transplant (Zavod RS za presaditve organov in tkiv) povezuje, koordinira, pospešuje in nadzira dejavnost darovanja in zdravljenja s presaditvijo v Sloveniji. Je osrednja povezovalna ustanova in centralna koordinacijska pisarna nacionalne transplantacijske mreže, ki deluje pod okriljem Ministrstva RS za zdravje, od leta 2000 pa je priključena tudi mednarodni transplantacijski mreži Eurotransplant.

Pri svojem delovanju sledi načelom samozadostnosti, enakosti za bolnike, optimalne učinkovitosti, veljavne zakonodaje, medicinske etike in deontologije, profesionalnosti, nekomercialnosti, transparentnosti in prostovoljnosti. Slovenija - transplant intenzivno deluje tudi na področju informiranja širše javnosti o pomenu darovanja organov kot najvišje oblike pomoči sočloveku in s tem spodbuja ljudi k odločitvi za darovanje organov.

Darovanje organov pomeni razširitev odgovornosti človeka čez tradicionalno pojmovanje pomoči sočloveku. Je ena najbolj etičnih oblik odgovornosti posameznika do soljudi. Zato je poleg splošne informiranosti javnosti ključen tudi enostaven in hiter postopek za oddajo soglasja za darovanje organov. Zapleteni birokratski postopki lahko tudi že osveščenega in informiranega posameznika odvrnejo od oddaje soglasja. Zato smo želeli postopek poenostaviti in omogočiti tudi elektronsko oddajo soglasje za darovanje organov.

– Prim. Danica Avsec, dr. med., direktorica Slovenija - transplanta

IZZIV

Povečati število darovalcev in poenostaviti postopek oddaje soglasij

Zdravljenje s presaditvijo organov je zelo uspešna metoda pri dokončni odpovedi organa, ko so ostali pristopi zdravljenja izčrpani. A čeprav v Sloveniji na leto izvedemo dobrih 100 presaditev organov, je čakajočih bolnikov na presaditev dvakrat toliko. Ti podatki kažejo, da se v Slovenija - transplantu soočajo z velikim izzivom nesorazmerja med bolnimi, ki potrebujejo presaditev, in razpoložljivimi organi.

Majhno število opredeljenih darovalcev je posledica naslednjih okoliščin:

  1. Neinformiranost in slaba ozaveščenost morebitnih darovalcev.
  2. Zapleteni birokratski postopki oddaje opredelitve. Soglasje o opredelitvi za darovanje organov je bilo možno oddati samo osebno v papirni obliki na izbranih pooblaščenih mestih po Sloveniji.
  3. Neugodni delovni časi posameznih pooblaščenih mest so marsikoga odvrnili od podpisa opredelitve za darovanje organov.

V SLOVENIJI NA PRESADITEV ORGANOV ČAKA DVAKRAT TOLIKO BOLNIKOV KOT IZVEDEMO PRESADITEV.

Zaradi navedenih težav so si v Slovenija - transplantu prizadevali za poenostavitev postopka za opredelitev darovanja organov. Želeli so omogočiti enostavno elektronsko oddajo soglasja preko spletnega mesta eUprava, kjer bi lahko posameznik hitro izpolnil obrazec, ga elektronsko podpisal, tak obrazec pa bi nato zakonsko skladno dolgoročno hranili. Obrazce, ki bi bili tudi v prihodnje pridobljeni po klasični, papirni poti, pa bi ustrezno skenirali, pretvorili v elektronsko obliko in dodali v enotno dolgoročno hrambo.

Zaradi občutljivih osebnih podatkov bi morali nujno omejiti vpogled v podpisane obrazce, dostop do njih pa omogočiti samo pooblaščenim uporabnikom in zagotoviti popolno sledljivost dostopov. Po preteku predpisanega roka hrambe obrazca (100 let po rojstvu oz. 10 let po smrti darovalca) bi takšen dokument izločili iz elektronske hrambe.

REŠITEV

Z InDoc EDGE od zajema obrazcev do dolgoročne e-hrambe

Na postavljene zahteve Slovenija - transplanta glede zajema in dolgoročne hrambe soglasij darovalcev organov smo učinkovito odgovorili s platformo InDoc EDGE za upravljanje informacij.

InDoc EDGE omogoča celovito upravljanje z dokumenti in zagotavlja njihovo certificirano, zakonsko skladno hrambo. Ker soglasje o opredelitvi za darovanje organov vsebuje občutljive osebne podatke posameznika, je zagotavljanje zakonske skladnosti na področju varstva osebnih podatkov še posebej pomembno. InDoc EDGE že privzeto zagotavlja zakonsko skladnost z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov, tudi z uredbo GDPR.

PREDPISAN ROK HRAMBE SOGLASJA O OPREDELITVI ZA DAROVANJE ORGANOV JE 100 PO ROJSTVU OZ. 10 PO SMRTI DAROVALCA.

#1 Skeniranje papirnih obrazcev in prenos podatkov neposredno v InDoc EDGE

Za skeniranje soglasij o opredelitvi za darovanje organov v papirni obliki smo pri naročniku vzpostavili enotno zajemno mesto, kjer Slovenija - transplant z namenskim skenerjem soglasja samostojno digitalizira. Na skenerju je nameščena namenska aplikacija Kofax Express Desktop, ki omogoča prenos podatkov z obrazcev neposredno v InDoc EDGE.

#2 Prevzem elektronskih obrazcev s spletnega mesta eUprava

Posameznik preko spletnega mesta eUprava z elektronskim podpisom odda obrazec. InDoc EDGE ga prek varne povezave samodejno prevzame v hrambo, pri tem pa ustvari seznam podatkov, ki dopolnijo evidenco darovalcev. Podatki se v tem procesu anonimizirajo, zagotavljanje varstva občutljivih osebnih podatkov je namreč ključnega pomena.

#3 Dolgoročna hramba obrazcev in izločanje po preteku roka hrambe

Tako obrazci oddani v papirni obliki na pooblaščenem mestu kot elektronski obrazci oddani preko spletnega mesta eUprava, se shranijo v certificiran sistem za dolgoročno hrambo InDoc EDGE, kjer so hranjeni v skladu z najvišjo ravnijo varnosti. InDoc EDGE seveda omogoča tudi popoln nadzor nad dokumenti v e-hrambi. Obrazce, ki jim je potekel rok hrambe, to je 100 let po rojstvu oz. 10 let po smrti darovalca, se po vnaprej določenem sistemu izloči iz arhivskega sistema.


SHEMA REŠITVE

Shema rešitve

V Slovenija - transplantu smo z uporabo Mikrocopove platforme InDoc EDGE postopek oddaje soglasij o opredelitvi za darovanje organov uspešno poenostavili in omogočili v elektronski obliki. Število opredelitev za darovanje organov se je povečalo, povečali pa smo tudi učinkovitost zaposlenih, ki sedaj manj časa porabijo za delo s papirnimi obrazci. Z elektronsko oddajo soglasij smo darovanje organov bolj približali posameznikom, ki morda o tem zaradi zapletenosti postopka prej niso razmišljali.

– Prim. Danica Avsec, dr. med., direktorica Slovenija - transplanta

UČINEK

Število opredelitev za darovanje organov se je povečalo za 25 odstotkov

Kakšne rezultate so v Slovenija - transplantu dosegli z vpeljavo elektronske oddaje soglasij o opredelitvi za darovanje organov in uporabo platforme InDoc EDGE za upravljanje informacij?

Z vpeljavo sodobnejše in hitrejše opredelitve za darovanje organov so v Slovenija - transplantu uspešno odgovorili na dve od treh oteževalnih okoliščin za povečanje števila soglasij - postopek ni več zapleten, oddaja soglasja pa ni več odvisna od delovnega časa pooblaščenega mesta za zbiranje soglasij. Ob stalnem ozaveščanju prebivalcev Slovenije o pomenu darovanja organov se je zato število novih darovalcev organov v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 povečalo za 25 odstotkov.

+25 % VEČ OPREDELITEV ZA DAROVANJE ORGANOV V 2018 V PRIMERJAVI Z LETOM PREJ.

Ker je postopek popolnoma avtomatiziran, so na Slovenija - transplantu prihranili tudi čas, ki so ga prej porabili za delo s papirnimi obrazci. Sedaj ga lažje namenijo drugim, pomembnejšim nalogam.

Ne pozabimo, z enim klikom danes lahko nekoč rešimo življenje!

Vas zanima več? Naročite demo!