Svetovanje

Priprava notranjih pravil

Zakonodaja priporoča vsem pravnim subjektom, ki hranite gradivo v elektronski obliki, pripravo in sprejem notranjih pravil, internega pravnega akta, ki opredeljuje hrambo dokumentarnega gradiva v elektronski obliki. Če želite hrambo elektronskih dokumentov primerno urediti, vam zagotavljamo strokovno pomoč pri pripravi notranjih pravil. Rezultat so pripravljene ali dopolnjene politike, pravilniki in navodila ter notranja pravila, ki so pripravljena za potrditev pri Arhivu Republike Slovenije.

Podpiramo vas na poti do brezpapirnega poslovanja – uporabljamo v praksi potrjene in zelo uspešne metodološke pristope, naša svetovalna ekipa pa je sestavljena iz izkušenih strokovnjakov različnih profilov. Stopite v stik z nami.

Maja Marušič, poslovna svetovalka v Mikrocopu

Kaj so notranja pravila?

Notranja pravila so interni pravni akt, ki ga pripravijo in sprejmejo pravne osebe, ki:

 • hranijo dokumentarno in arhivsko gradivo v digitalni obliki ali
 • izvajajo spremljevalne storitve (pretvorba gradiva iz fizične v digitalno obliko, pretvorba oblike zapisa iz digitalne oblike v obliko za dolgoročno hrambo, izločanje in uničevanje gradiva, odbiranje arhivskega gradiva).

Notranja pravila določajo:

 • izvedbo postopkov, ki so povezani z zajemom in hrambo gradiva v digitalni obliki, vključno z opredeljenimi kontrolami izvedenih postopkov,
 • opredelitev nalog in odgovornosti zaposlenih, ki v postopkih sodelujejo.

Svetovanje pri pripravi notranjih pravil

V okviru svetovanja pri pripravi notranjih pravil:

 • analiziramo vaše poslovne aktivnosti, kar nam omogoči vsebinski vpogled v obstoječe gradivo
 • določimo zahteve za hrambo gradiva
 • ocenimo obstoječe informacijske sisteme za elektronsko hrambo
 • izdelamo analizo razkoraka (t. i. Gap analizo)
 • opredelimo postopke izvajanja spremljevalnih storitev in storitev hrambe
 • pripravimo manjkajoče politike, pravilnike in navodila
 • napišemo notranja pravila, ki so primerna za potrditev pri Arhivu Republike Slovenije

Potrebujete pomoč pri pripravi notranjih pravil?

Stopite v stik z nami